Tahkim

Hmk 407 den itibaren tahkim i düzenler. Bu kanunlar yabancılık unsuru içermeyen durumlarda uygulanır. Yabancılık unsuru içeren durumlarda ise milletlerarası tahkim kuralları uygulanır. Tarafların, aralarındaki uyuşmazlıkları, ihkak-ı yak yasak olduğundan mahkemeye götürmeleri gerekir. Ancak mahkeme dışı çözüm yolları da var. Bunlardan biri de tahkim. Tahkim, tarafların aralarındaki uyuşmazlığı, devlet mahkemelerine gitmek yerine hakem denilen kişilere […]

Devamını Oku

Yargılama Usulleri

Basit Yargılama – Yazılı Yargılama Bir dava veya işin basit usule tabi olabilmesi için ya 216 da yazılan bir iş olması gerek ya da bu konuda özel hüküm olması gerek. Örn; kanunda yer alan hüküm gereğince icra mahkemeleri, tüketici mahkemeleri, kadastro mahkemeleri, sulh mahkemeleri, iş mahkemeleri basit usule tabidir. Zaten yazılı usule tabi olan mahkemeler asliye […]

Devamını Oku

Karşı Dava

Bir davada hakim davacının talebiyle bağlıdır. Bunun gereği olarak davacının talebinden fazla bir karara hükmedemez. Dolayısıyla davalıya yönelik bir hüküm veremez. Görülmekte olan bir davanın davalısının da, davacıya karşı talepte bulunması ancak karşı dava ile mümkündür. Yani görülmekte olan derdest bir davada davalının da davacıya karşı belirli taleplerle dava açmasına karşı dava denir. A, B’ye […]

Devamını Oku

Davadan Feragat

MADDE 307- (1) Feragat, davacının, talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir.” O halde davadan feragat edebilecek taraf davacıdır. Davayı kabul edebilecek taraf ise davalıdır. “Talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir diyor. O halde davadan feragatin konusu, dava konusu yapılmış olan talep sonucudur. Dava konusu yapılmamış olan bir talepten feragat söz konusu olamaz. Örneğin bir kısmi […]

Devamını Oku

Ön Sorun (Hadise)

Bir dava devam ederken dava içinde adeta küçük küçük davacıklar ortaya çıkmış olabilir buna ön sorun deniyor. Davada hakimin hükme ulaşabilmesi için bizatihi davaya bakan hakim tarafından çözülmesi gereken, görevli olduğu sorunlara ön sorun denir. Üst başlık ön sorun. Alt başlıklar dar ve teknik anlamda sorun, bekletici sorundur. Bir davada davaya bakan hakimin çözmesi gereken […]

Devamını Oku

Belge ve Senet

Belge ilk defa HMK ile hukuk düzenimize girmiştir. HMK m. 199’da Belge ve Senet başlığı altında üst kavram olarak düzenlenmiştir. Örnek verecek olursak, ses kaydı, resim, çizim vb. her şey belge statüsündedir.     ” MADDE 199- (1) Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi […]

Devamını Oku

İkrar

İkrar, HMK m. 188’de düzenlenmiştir. Bu maddenin üst başlığına bakarsak, ikrar, ispatın genel hükümleri kısmında düzenlenmiştir. Bu yüzden ikrar, HMK ile kesin delil olmaktan çıkmıştır. İkrar, bir tarafın karşı tarafça ileri sürülen bir ya da birden çok vakayı kayıtsız ve şartsız kabul etmesidir. İkrarın konusu taraflar arasında çekişmeli olan vakalardır. İkrar, bir tarafın ileri sürdüğü […]

Devamını Oku

İspat ve Deliller

Kanunumuzda 187 vd maddelerinde düzenlenmiştir. Dava da ne kadar haklı olursak olalım ispat edemezsek bir anlamı olmayacaktır. İspatın konusu; taraflar arasında dilekçelerde ileri sürülen çekişmeli olan vakıalar olacaklardır. 187. Madde de bunu söylemektedir. Bu vakıaların ispatı için delil gösterilecektir. İlerde işleyeceğiz ispatı gerçekleştirme için başvurduğumuz araçlara delil diyeceğiz. Hakim taraflar arasındaki çekişmeli vakıaları ön inceleme […]

Devamını Oku

Tahkikat Aşaması

Tahkikat inceleme demektir. Bir davanın en uzun süren aşamasıdır. Tarafların dilekçelerinde ileri sürdükleri iddia ve savunmaların doğru olup olmadığı bu aşamada araştırılır. Hakim gerekirse bu aşamada tarafları isticvap edecek ve bu isticvap ışığında bir takım sonuçlara ulaşmaya çalışacaktır. HMK 169 vd. maddelerinde düzenlenmiştir isticvap. İsticvap Hakimin bir vakıanın gerçekleşip gerçekleşmediği konusunda, tarafın aleyhine olan bir […]

Devamını Oku

Dava Şartları

Mahkemenin bir davayı esastan inceleyip karara bağlayabilmesi için varlığı veya yokluğu gerekli şartların tümüne dava şartları denilir. (Sınavda davanın açılması için gereken şartlardır diye kesinlikle yazmayın!) Dava şartı olmadan açılan bir dava da derdest, açılmış bir davadır. Çünkü davanın hüküm ve sonuçları açıldığı anda doğar. Dolayısıyla dava şartı davanın açılması için gerekli bir şart değil, […]

Devamını Oku