Ceza Hukukunda Yaptırımlar

Ceza, suç karşılığında uygulanan yaptırımdır. Cezanın amaçları: A) Ödetme (Kısas) B) Önleme Ba) Genel önleme (Korkutma) Bb) Özel önleme (Topluma yeniden kazandırma, korkutma ve toplum dışına itme) Cezanın nitelikleri: – Ceza mutlaka kanunla düzenlenmiş olmalıdır: kanunilik ilkesi. – Ceza bireyselleştirilebilir olmalıdır. – Ceza sadece suçu işleyen kişiye uygulanmalıdır: cezaların şahsiliği ilkesi. – Ceza insan onuru […]

Devamını Oku

İştirak

Tek bir fail tarafından işlenmesi mümkün iken birden fazla kişinin birlikte işlediği suçlarda iştirakten söz edilir. Bazı suç tipleri ise tek kişi tarafından işlenemez. Birden fazla kişinin fail olarak bu suça katılması hallerinde “çok failli suçlardan” söz edebiliriz. Örneğin, zina, kavga, rüşvet. Suça katılanların sorumluluğunu düzenleyen 3 sistem vardır: (1) Eşitlik sistemi: Bu sistemde, suçun […]

Devamını Oku

Teşebbüs

İcra hareketlerine başlanmakla birlikte failin elinde olmayan sebeplerle tamamlanamayan suçlara “teşebbüs halinde kalmış suçlar” denilir. Bir suçun işlenmesinde dört aşama vardır: 1) Suç fikrinin ortaya çıkması 2) Hazırlık hareketleri 3) İcra hareketleri 4) Suçun tamamlanması (gönüllü vazgeçme) Şartları: 1) Suç işleme kastının varlığı: Suç kararı, suç tipinde yer alan tüm objektif unsurları içermelidir. Fail, neticenin […]

Devamını Oku

Yeni Türk Ceza Kanununda Kusuru Kaldıran Ya Da Azaltan Sebepler

1. Cebir, Şiddet, Tehdit: Karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı maddi bir zorlama sonucu suç işlemek mecburiyetinde bırakılan kişinin içinde bulunduğu duruma cebir (şiddet) denilir. Kendisinin bilerek sebebiyet vermediği ve başka türlü karşı koyamayacağı veya kurtulamayacağı, halen var olan ağır ve muhakkak bir zarardan kendisini veya başkasını korumak amacıyla bir suç işleyen kişinin içinde bulunduğu duruma korkutma […]

Devamını Oku

Kast ve Taksir Sorunu

Kast: YTCK Madde 21, kastı “suçun kanuni tanımındaki unsurların bilerek ve istenerek gerçekleştirilmesi” olarak tanımlar. Kastın unsurları: (a) Bilmek (Düşünmek ve Öngörmek): Failin kasten hareket etmiş sayılabilmesi için yasal tanımda yer alan tüm unsurları bilmesi gerekir. (b) İstemek (İrade): Bir şeyin bilinmesi, onun istenmesi anlamına gelmez. Bu nedenle, kastın gerçekleşmesi için bilme yanında isteme de […]

Devamını Oku

Kusurluluk

Tipe uygun, hukuka aykırı ve kusurlu insan davranışlarına suç diyoruz. Tipe uygunluk ve hukuka aykırılık suçun objektif, yani maddi unsurlarıdır. Bunların fail ile olan ilişkisine ise kusurluluk unsuru ya da manevi unsur denilir. Kusurluluk şöyle tanımlanabilir: “Failin hukuka uygun hareket etme imkanı bulunmasına rağmen, hukuka aykırı bir davranışı seçmiş ve gerçekleştirmiş olması nedeniyle fiilin ona […]

Devamını Oku

Haksız Tahrik – Meşru Savunma İlişkisi:

Meşru savunma, hakka yönelik mevcut bir saldırı karşısında mağdurun başka türlü korunma imkanı bulunmayan hallerde savunma amacıyla karşılık vermesidir. Haksız tahrik ise, sona ermiş ya da henüz devam etmekte olan haksız bir eyleme zorunlu olmamakla birlikte karşılık verilmesidir. Haksız tahrik ve meşru savunma kurumları, “haksız saldırının” varlığı konusunda birleşirler. Ancak meşru savunmada saldırının mevcut olması […]

Devamını Oku

Meşru Savunma

Meşru savunma, bireyin kendini savunmasıdır. Meşru savunmanın koşulları: Meşru savunma koşulları, saldırıya ve savunmaya ilişkin olmak üzere iki grupta toplanabilir. (a) Saldırıya ilişkin koşullar: 1. Bir saldırı bulunmalıdır. Saldırı, hukukun koruduğu haklara karşı zarar veya tehlike yaratacak nitelikte icrai veya ihmali bir insan davranışı olarak tanımlanabilir. Saldırıda kötülük yapma amacı öne çıkar. Ortada saldırı niteliğinde […]

Devamını Oku

Tipe Uygun Eylem

Suçun ilk yapısal unsuru, tipe uygun eylemdir. Ceza hukuku anlamında eylem terimi hareket, netice ve bu ikisi arasında nedensellik bağından oluşur. Eylem Kavramı: 1. Hareket: Hareket, insanın dış dünyada beliren iradi davranışıdır. Ceza hukukunda hareketin iki değişik görünüş biçimi vardır: Yapmak ve yapmamak. İlki icrai, ikincisi ise ihmali bir harekettir. Kişinin iç dünyası bir hareket […]

Devamını Oku

Suçun Unsurları

YTCK’nda genel bir suç tanımı verilmemektedir. Ancak genel olarak bir eylemin suç oluşturması için TİPE UYGUN, HUKUKA AYKIRI ve KUSURLU İNSAN DAVRANIŞININ bulunması şartı aranır. Demek ki, bir fiilin suç sayılması için iradi bir insan davranışının bulunması, bu davranışın tipe uygun, hukuka aykırı ve kusurlu olması gerekir. Ancak bazı durumlarda, bu unsurların varlığına rağmen, fail […]

Devamını Oku