Ceza Kanunlarının Yürürlüğe Girmesi,Yürürlükten Kalkması ve Yürürlük Süreleri

Tüm kanunlar gibi ceza kanunları da Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Yürürlüğe giriş tarihi yasada gösterilmişse o tarihte, gösterilmemiş ise Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten 45 gün sonra yürürlüğe girer. Ceza kanunları üç şekilde yürürlükten kaldırılabilir: açık kaldırma; örtülü kaldırma ve Anayasa Mahkemesi tarafından iptal. Örtülü kaldırmada ilkeler: – İki genel yasadan sonraki yasa öncekini […]

Devamını Oku

Ceza Hukuku Kurallarının Uygulama Alanı: Zaman Bakımından Uygulama

1. Hemen uygulama: YTCK Madde 7/1. “İşlendiği zaman yürürlükte bulunan kanuna göre suç sayılmayan bir fiilden dolayı kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz.” Bu, hemen uygulama ilkesinin dışavurumudur. Hemen uygulama ilkesi özellikle ceza muhakemesi kanunları, güvenlik tedbirlerine ilişkin yasalar ve infaz yasalarında etkisini gösterir. Hemen uygulama ilkesinin maddi ceza hukuku alanındaki sınırlarını “aleyhe yasanın […]

Devamını Oku

Çağdaş Ceza Hukuku Dönemi

Çağdaş ceza hukuklarında iki temel eğilim vardır: (1) Liberallik ve (2) Otoriterlik. Ceza hukukunda liberallik eğilimi, sosyal hayata ceza yaptırımlarıyla müdahalenin ancak zorunlu olduğu hallerde kabul edilmesini; maddi ve özellikle usule ilişkin ceza hukukunun görevinin bir yandan insan hak ve hürriyetlerini korumak bir yandan da sosyal savunmayı uyumlu bir şekilde sağlamak ve uzlaştırmak olmasını ve […]

Devamını Oku

Yeni Zamanlar Ceza Hukuku Dönemi

Yeni zamanlar ceza hukuku dönemi üç büyük olaydan doğmuştur: A) 18. yüzyıldan önce başlayan ve o yüzyılda da devam eden Felsefe hareketleri; B) Özellikle 18. yüzyılın ikinci yarısında ve 19. yüzyılda gerçekleşen Kanunlaştırma hareketleri ve C) 19. yüzyılın ortasında başlayan Doktrin hareketleri ya da Ceza Hukukunda Okullar Mücadelesi. FELSEFE HAREKETLERİ: Ansiklepodistler: Montesquieu, 1721 ve 1748’de […]

Devamını Oku

Müşterek Ceza Hukuku Dönemi

Orta Çağda, Roma hukukunun ve kanonik hukukun etkileriyle ceza hukuku sosyal müesseseler olmaktan çıkarak hukuki müesseseler şeklini almıştır. Müşterek ceza hukuku esas olarak Roma ceza hukukunda şekillenmiş ve etkilerini 18. yüzyıla kadar sürdürmüştür. Roma hukukunda, suç, kurulu meşru düzenin ihlâli ve ceza da Devletin suça karşı tepkisi sayılmaktaydı. Suçlar, topluma ve kişilere karşı işlenenler olmak […]

Devamını Oku

İlkel Ceza Hukuku Dönemi

Bu dönem, insanların aile, kabile ve aşiret birlikleri halinde yaşadıkları ve henüz devlet ceza hukukunun gelişmemiş olduğu dönemdir. Bu dönemde, aynı topluluk içinde ve topluluk bireyleri arasında veya topluluğa mensup bir kişi tarafından topluluğa karşı zarar verici fiillerin yapılması halinde, hâkim-başkan suçluyu cezalandırıyordu. Gerek suçların gerekse uygulanacak yaptırımların tespiti tamamen hâkim-başkanın keyfi takdirine bağlıydı. Ancak […]

Devamını Oku

Ceza Hukuku Tarihçesi

Ceza hukukunun tarihi, dört döneme ayrılarak incelenebilir: 1) İlkel ceza hukuku dönemi 2) Müşterek ceza hukuku dönemi 3) Yeni zamanlar ceza hukuku dönemi 4) Çağdaş ceza hukuku dönemi Ceza hukukunun tarihine baktığımızda, cezalandırmanın bir kişinin veya grubun kişisel, keyfi ve olaylara göre değişen takdirine bırakılmasından objektif, genel ve soyut kurallar uygulanarak yapılan cezalandırmaya doğru bir […]

Devamını Oku

Ceza Hukukunun Temel İlkeleri

I. Kanunilik İlkesi (Ceza kanunlarının güvence işlevi) Yasada gösterilmeyen bir fiil suç oluşturmaz ve suça ancak yasada gösterilen ceza uygulanabilir. Böylece, hakimin eylemleri suç sayma ve cezalandırma yetkisi sınırlandırılmış ve keyfilik önlenmiş olur. Öte yandan, bireyler de hangi eylemlerin suç oluşturduğunu önceden öğrenme ve buna göre davranma olanağına kavuşurlar; bu da onlar için güvence demektir. […]

Devamını Oku

Ceza Hukuku Yardımcı Disiplinler

Ceza Hukuku Yardımcı Disiplinler vardır. Bunlar sırasıyla; Kriminoloji, Kriminalistik, Viktimoloji, Adli Tıp’dır. Kriminoloji Kriminoloji ѕuçu ve ѕuçluyu аmрirik yöntemlerle incеlеyеrеk suçun nedenlerini teѕрit etmek amacını güdеn aуnı bilim dalıdır. Ceza hukuku; ѕuçu, failin suçu işleyip іşlemedіğіnі, hаngі уaрtırım türünün uуgulanacağını ele alır; krimonoloji іse, suça ѕebep olan etmenleri fail okunuşu bazеn mağduru da dikkаte alarak ѕebep öz іlіşkіsі süresince […]

Devamını Oku

Ceza Hukukunun Hukuk Düzeni İçindeki Yeri

Ceza hukuku, halk hukukunun eş dalıdır. Bіlіndіğі gibi, аmme hukuku, tanımı itibаriyle, tüzel ilişkilerde kuralları ast-üst ayrımı içinde düzenler. Ceza hukukunda, suç bireyler аrаsındа işlenmiş gibi görünse de, ѕoylu оlan, fаіl ilе mağdur arasındakі çıkarların denkleştirilmesi değil, fail ile mutluluk arasında devlete ilgili cezalandırma yetkiѕinin kullanılmaѕıdır. nizam olarak, mağdur devletin cezalandırma yеtkisindеn, büyüklük okunuşu görevi […]

Devamını Oku