İpotek

İpotek, alacağa bağlı fer’i bir teminattır. TMK m. 881,882 düzenler. İpoteğin mevcut veya doğmamış bir alacak için kurulması mümkündür. Alacağa bağlı teminat olması şu demektir: ipoteğin doğuşu, varlığı, tutarı, sona erişi hepsi alacağın varlığına bağlıdır. Yani alacaktaki herhangi bir değişiklik ipoteği de etkileyecektir(fer’i olmasının sonucu olarak). Geçersiz bir alacak için kurulan ipotek de geçersizdir. İpoteğin […]

Devamını Oku

İrtifak Hakkı

Madde 779.- Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar.             Yapma borçları, irtifaka başlı başına konu olamaz; ona ancak yan edim olarak bağlanabilir. İrtifak Haklarının Özellikleri: Konusu […]

Devamını Oku

Eşyaya Bağlı İrtifak Hakkının Sona Ermesi

Terkin Yararlanan taşınmaz malikinin yazılı terkin talebiyle yapılır. Yararlanan taşınmazda sınırlı ayni hak sahibi olup irtifak hakkının terkininden zarar görecek kişilerin de terkin talebini imzalaması gerekir. İkinci bir yol olarak yararlanan taşınmaz maliki ile yüklü taşınmaz maliki bir araya gelerek terkini kararlaştırabilirler. Taraflar terkini kararlaştırdıkları bu sözleşmeyi resmi şekilde yapmak zorundadır. Resmi şekilde yapılan bu […]

Devamını Oku

Tescilsiz Kazanma

İrtifak hakkının kazanılması kural olarak tescille olur ancak tescilsiz olarak da kazanılabilir. İrtifak hakkı tescilsiz olarak 3 şekilde kazanılabilir; Mahkeme Kararı İrtifak hakkını kuran sözleşmeyi taraflar yapmıştır. Fakat taşınmaz maliki irtifak hakkını tescilden kaçınmaktadır. Bu durumda tescile zorlama davası açılır. Hakimin yenilik doğuran kararı kesinleştiğinde irtifak hakkı kurulur. Kamulaştırma Kaynakları örnek vermek gerekirse; kaynaklar üzerinde […]

Devamını Oku

Sınırlı Ayni Haklar

Mülkiyetin kapsamını oluşturan yetkilerin bazılarının ayrılarak bağımsızlaştırılması ve bir hak olarak özgülenmesidir. Ayni haklar temelde tam yetki veren ve sınırlı yetki veren ayni haklar olarak ikiye ayrılır. Tam yetki veren ayni hak mülkiyet hakkıdır. Sınırlı yetki veren ayni haklar ise işte bu sınırlı ayni haklardır. Bu ayni hakların ‘sınırlı’ diye ifade edilmesi birilerine karşı ileri […]

Devamını Oku

Taşınmaz Mülkiyetin Kanun İle Kısıtlanması

1.Komşular Yararına Getirilen Kısıtlamalar: Taşınmaz mülkiyeti kısıtlamaları ile devam ediyoruz. Yararlanma yetkisi kısıtlamaları demiştik. Komşular yararına getirilen kısıtlamalar ve başkasının arazisine girme hakkı veren kısıtlamalar olmak üzere ikiye ayırmıştık. Taşkın kullanma yasağından bahsetmiştik. Buna aykırılık halinde taşınmaz malikinin sorumluluğunun gündeme geleceğini ifade ettik. Üzerinde daha sonra duracağız, ancak özellikle zarar tehlikesini gidermek, eski hale getirme […]

Devamını Oku

Hukuki İşlemden Doğan Taşınmaz Mülkiyeti Kısıtlamaları

Alım Hakkı: Alım hakkı, hak sahibine tek taraflı bir beyanla taşınmazın alıcısı olma yetkisi veren, yenilik doğuran bir haktır. Alım hakkını bir sözleşme ile karşı tarafa tanıdığınızda ve o kişi alım hakkını kullandığında kendisine hak tanıyan kişiyle arasında bir satım ilişkisi kurulması sağlanıyor.Konu hakkında kafanıza takılacak sorulardan biri, satım ilişkisi nasıl kurulur, taşınmaz mülkiyetini devreden […]

Devamını Oku

3. Kişinin Başkasının Malzemesiyle Başkasının Arazisine Yapıyı Yapması

a) 3. Kişinin Hakları İnşaatı yapan 3. kişi, sebepsiz zenginleşme ya da vekaletsiz iş görme hükümlerine göre arazi malikinden tazminat talep ederek emeğinin karşılığını alır. Ancak bu tazminat arazi malikinin rızası olmadığında istenebilecektir. Bazense arazi malikinin rızasıyla, 3. kişi bir başkasının malzemesiyle arazi malikinin arazisi üzerinde yapıyı yapar. Bu halde ise 3. kişi vekalet hükümlerine […]

Devamını Oku

Malzeme Sahibinin Başkasının Arazisine Yapıyı Yapması

Uygulamada daha çok karşılaşılan bir ihtimaldir. Eğer yapı gecekondu niteliğinde ise; konunun bizim şimdi anlatacağımız hususlara göre değil, 775 sayılı Gecekondu Kanunu’na göre çözümlenmesi gerekir. Hangi yapıların gecekondu statüsüne girdiği de yine Gecekondu Kanunu’na göre belirleniyor. a) Arazi Malikinin Hakları İnşaatın kaldırılması(MK 722/3) Arazi maliki aşağıdaki şartların varlığı halinde arazisindeki inşaatın kaldırılmasını talep edebilir. Arazi […]

Devamını Oku

Arsa Malikinin Başkasına Ait Malzemeyle Yapıyı Yapması

Kanun koyucu aslında MK 722 ve 723’de bu durum üzerinde durmuş ve malzeme sahibine bazı haklar tanımış. Burada arazi maliki kendi isteğiyle kendi arazisine yapı yaptığı ve MK 718 gereği bu yapının da maliki olduğu için; ona bir hak tanınmamış. Malzeme sahibine ise seçimlik 3 tane hak tanınmış; malzemenin sökülerek kendisine geri verilmesini isteyebilir, malzemesine […]

Devamını Oku