İdarenin Mal Edinme Yöntemleri (İdarenin Yetkileri)

İdare bir mala sahip olmak istediğinde o malı satın alır. (Kamu İhale Kanununa veya diğer İhale Usullerine göre) Bunun zaten biliyoruz. Bizi şuan ilgilendiren:      İdarenin satın alma dışında, “kamu gücü kullanarak” mal elde etmesinin yöntemleri: Kamulaştırma (İstimlak) Sadece taşınmaz mallar bu şekilde tesis edilir. Devletleştirme Modern hukuk sistemlerinde pek kullanılan bir yöntem değildir.  Olağanüstü […]

Devamını Oku

İmtiyaz Sözleşmesinde Tarafların Hakları Ve Yükümlülükleri

1)İmtiyazcı (özel kişi) hizmeti bizzat yürütür. Kural olarak kendisine verilmiş bir hizmeti başkasına devredemez, satamaz. Çünkü o hizmet kendisine verilirken özel kişinin teknik bilgisi, becerisi, sermayesi vb tüm faktörler göz önünde tutularak o hizmet ona verilmiştir. Ayrıca, o kamu hizmetini alt taşeronlara pazarlatamaz. Günümüzdeki uygulamada ne yazık ki bunun tam tersi görülmektedir. En yaygın örneği […]

Devamını Oku

Kamu Hizmetleri

Kamu hizmetinin pek çok anlamı var. Bir organik anlamına atıf yapılır idare hukuku kitaplarında: Kamu hizmeti kamu tarafından ve kamu adına yürütülen her türlü faaliyettir. Bu organik anlamda idare için yapılmış tanımdır. Veyahut kamu adına yürütülen her türlü faaliyet, faaliyetin amacı veya kapsamı çok önemli değildir burada. Eğer kamu yapıyorsa bir şeyi veya kamu adına […]

Devamını Oku

Kolluk Faaliyetleri

Kolluk faaliyetlerini genel anlamda tanımlamak gerekirse kolluk; kamu düzenini sağlayıcı kamusal faaliyetlerin bütünüdür. Bu tanımı yaptıktan sonra kamu düzeni, toplumsal düzen kavramını tanımlamak zaruriyeti doğar. Zira idareye verilen bu sevimsiz müdahale yetkisinin hangi koşullarda ortaya çıktığının sınırları belirlenmelidir.  Bu yetki önemli bir yetkidir; sözleşmeyle alacaklıya verilen yetkiye benzemez. İdare yeri geldiğinde ekonomik haklara, giyime kuşama […]

Devamını Oku

Yasal İdare Yetkileri

Önemli Olan, İdare Hukuku ilkesi  ‘yasal idare’ ilkesidir. Hep bu ilkenin ışığında, bu ilkenin yönlendirmesinde, idareye verilen yetkilerin türevsel olduğu bilinciyle hareket ederek belli başlı yetkilerden bahsedeceğiz. Başlıca iki idari yetki (doktrinsel olarak bu şekilde söz edilir) mevcuttur: Kolluk Faaliyetleri Kamu Hizmetleri KOLLUK/KAMU HİZMETİ AYRIMI İdarenin kolluk faaliyetleri, idarenin sevimsiz olmakla birlikte son derece gerekli […]

Devamını Oku

İdarenin Taraf Olduğu Sözleşmeler

İdari sözleşmeler Özel hukuk sözleşmeleri:  Onlar şunlar demiyoruz, idari sözleşme  olmayan taraflardan biri idare olan sözleşmeler özel hukuk sözleşmesi olarak kabul ediliyor.  Özel hukuk sözleşmelerine örnek olarak, abonman sözleşmeleri vardır. Eskiden daha çok vardı, bunlar iltihaki sözleşmelerdir.  İki olasılığınız var ya o sözleşmeye taraf olacaksınız;  ya da taraf olmayacaksınız. Bunlar bilhassa idare tarafından topluma sunulan kamu […]

Devamını Oku

İdarenin Özel Hukuk Sözleşmeleri

Malvarlığını Artıran (2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre) Malvarlığında Eksilişe Yol Açan (4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre) İdare kendisiyle sözleşme imzalayacak kişiyi bilhassa özel hukuk sözleşmesi imzalayacak kişiyi serbest iradesiyle seçemez. İdarenin, kanunların öngördüğü şekilde bir ihale usulü izlemesi lazım. Eğer Devlet İhale Kanunu ve Kamu İhale Kanunu olmasaydı idare, özel hukuk sözleşmelerini ihalesiz […]

Devamını Oku

İki Taraflı İdari İşlem (İdari Sözleşme)

İdare yasa normunu uygulamak adına kural koyar. Düzenleyici idari işlemler TBMM’nin sahip olduğu asli yetkinin idare tarafından da kullanılabileceği anlamına gelmez. Kural olarak idare kural koyamaz, idarenin kural koyma yetkisi türevsel bir yetkidir. Yasa koyucu bazen açıkça idareye “kural koy ey idare” der, bazen açıkça söylenmese bile yasama tarafından koyulan kuralın uygulanabilmesi adına idare tarafından […]

Devamını Oku

Bireysel İdari İşlemler (İdari Karar)

Bireysel idari işlemler, tek yanlı ve icraidir. Bireysel idari işlemler, re’sen icra kabiliyetine sahiptir. İdare artık burada bir kural koymuyor. Konulmuş olan kuralı uyguluyor. Hangi kuralı uyguluyor ? Ya doğrudan doğruya bir yasa maddesini uyguluyor ya da kendi düzenleyici idari işlemini uyguluyor. Ama sonuç itibariyle Can’dan vergi alıyor.. karşısında sadece Can var.. Can’a ceza veriyor.. […]

Devamını Oku

İdare Hukukuna Hakim Anayasal Prensipler

     Anayasa kanun koyucuya seslenir. İdare hukukuna ilişkin kanunlar hazırlarken de bazı anayasal ilkelere bağlı kalarak kanunlar hazırlanmalıdır. Bu ilkeler: Hukuk Devleti Sosyal Devlet Demokratik Devlet Laik Devlet Bu ilkelere birlikte bakıldığında Anayasanın 2.maddesi Cumhuriyetin Nitelikleri akla gelir. Devletin niteliklerini sıralamak idarenin de niteliklerini sıralamak anlamına gelir. İdare devletin yürütme organının altında olan bir organdır çünkü. […]

Devamını Oku